Wel of geen schenkbelasting bij vermogensverschuiving tussen partners

Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Er ontstaat dan geen algehele gemeenschap van goederen meer bij het aangaan van het huwelijk. In plaats daarvan komt er een beperkte gemeenschap van goederen waarin de echtgenoten ieder voor de helft gerechtigd zijn. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden van een van de echtgenoten blijven privé en vallen niet in de gemeenschap. Ook erfenissen en schenkingen blijven privé. Alleen de goederen die voor het huwelijk al gezamenlijk van de echtgenoten waren en goederen die tijdens het huwelijk gezamenlijk worden verkregen, vallen in de gemeenschap.

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht kan voor partners reden zijn om huwelijkse voorwaarden te maken vóór of tijdens het huwelijk. Het maken van de huwelijkse voorwaarden kunnen in sommige gevallen een verschuiving van vermogen met zich meebrengen tussen de echtgenoten. Dat is bijvoorbeeld het geval als echtgenoten eerst buiten gemeenschap van goederen getrouwd zijn en nu willen overgaan naar een gemeenschap van goederen.

Het verschuiven van vermogen tussen echtgenoten kan echter wel een schenking inhouden waarover schenkbelasting betaald moet worden. Tot nu toe was niet altijd even duidelijk wanneer daarvan sprake was. Er ligt nu een wetsvoorstel waarin meer duidelijkheid wordt gegeven in welke gevallen sprake is van een belaste schenking bij het huwen, aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden. Deze wet moet ook vanaf 1 januari 2018 gaan gelden, ook voor geregistreerde partners en samenwoners met een notarieel samenlevingscontract!

Inhoud wetsvoorstel

Trouwen of het aangaan van- of wijzigen van de huwelijkse voorwaarden wordt op zich niet gezien als het doen van een schenking tussen partners. Als de ene partner veel vermogen heeft en de andere partner weinig vermogen en er wordt getrouwd met huwelijkse voorwaarden inhoudende een algehele of beperkte gemeenschap van goederen, dan vindt er op zich wel een vermogensverschuiving plaats, maar wordt dat niet gezien als een schenking omdat het aandeel van beide echtgenoten in het totale vermogen gelijk is of wordt(ieder de helft).

Alleen als de aandelen in de gemeenschap niet gelijk worden is er sprake van een schenking, namelijk als het aandeel van de partner (die eerst weinig vermogen had) in het totale vermogen meer dan de helft wordt, of als het aandeel van de partner die eerst veel vermogen had (die was al gerechtigd tot meer dan de helft) in het totale vermogen nog verder toeneemt. De schenking is gedaan op het moment van het aangaan of wijzigen van de huwelijkse voorwaarden. Ook de grootte van de schenking wordt per dat moment bepaald.

Rekenvoorbeeldeen

1) Echtgenoten A en B zijn gehuwd in een beperkte gemeenschap van goederen. A heeft een privévermogen van € 400.000. B heeft geen privévermogen. Het gemeenschappelijke vermogen bedraagt € 50.000. Het totaal vermogen bedraagt dus € 450.000,00.

A en B maken nu nieuwe huwelijkse voorwaarden waarbij een algehele huwelijksgemeenschap ontstaatwaarin zij ieder voor de helft gerechtigd zijn.
In de oude situatie is A gerechtigd tot € 425.000 en B tot € 25.000.
In de nieuwe situatie hebben A en B ieder recht op € 225.000,00. In dit geval is geen sprake van een schenking, want B krijgt niet meer dan de helft van het totale vermogen en het aandeel van A in het totale vermogen neemt niet verder toe.

2) A en B wijzigen hun huwelijkse voorwaarden nu zo dat een algehele huwelijksgemeenschap ontstaat met daarin een aandeel van 20% voor A en 80% voor B. Door de wijziging wordt A gerechtigd tot een waarde van € 90.000 (hij had recht op € 425.000,00) en B tot € 360.000 (zij had recht op € 25.000,00).
Er is in dit geval sprake van een schenking. Want B krijgt € 110.000 meer dan als er een 50/50 verdeling was geweest (€ 360.000,00 - € 250.000,00).

3) Zou het aandeel in de huwelijksgemeenschap worden gewijzigd naar 75% voor A en 25% voor B, dan neemt de gerechtigdheid van B in het totale vermogen toe van € 25.000 naar € 112.500. B blijft onder de 50%-grens van het totale vermogen, zodat er geen sprake is van schenking.

Tenslotte

Vanaf 1 januari 2018 is het dus van belang om goed te kijken of het verschuiven van vermogen tussen partners (en daarmee wordt niet alleen gedoeld op huwelijkse partners, maar ook geregistreerd partner en samenwoners) binnen de “vrijgestelde” kaders blijft van de nieuwe wetgeving, omdat bij een dergelijke verschuiving schenkbelasting verschuldigd kan worden. Laat u zich dus goed voorlichten en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder om uw zaken goed te regelen.

 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie